HİZMETLERİMİZ

Risk Değerlendirme

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 6331 sayılı kanun gereğince en az 1(bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.
devamı »

Acil Durum Planı

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.
Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.
devamı »

İş Güvenliği Eğitimleri

İşgüvenliği eğitimleri, işçinin yaptığı işle ilgili güvenlik eğitimlerinden, iş kanununlarına kadar yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirildiği bir eğitimdir. Bu eğitim sınav ile sonlanır ve başarılı olanlara sertifika verilir. 01.01.2013 itibariyle bütün işçilerin bu eğitimleri alması yasal zorunluluktur.
devamı »

İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyerinde, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapar.İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre sağlık muayenelerini yapar.Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlar.
deavmı »

İş güvenliği uzmanı hizmeti

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
Risk değerlendirmesi yapmak
Acil durum planı hazırlamak
devamı »

İşyeri hemşiresi hizmeti

çalışanların sağlık takibini yapar,koruyucu tedavilerin uygulanmasında yer alır. İşyeri hekimi ile koordineli çalışır. Sağlık hizmetinin bütünlülüğünü sağlamada işyeri hekimine yardımcı olur.
devamı »